Fysieke winkel : Hoofdstraat 47, Amstenrade         Gratis verzending vanaf 75 euro binnen NL
 

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Overeenkomst

De overeenkomst tussen Something New komt tot stand door een bestelling van koper via de website.


Artikel 2: Toepassing

Het plaatsen van een bestelling bij Something New houdt in dat u met de algemene voorwaarden akkoord gaat.


Artikel 3: Prijzen

Levering van producten geschiedt tegen de verkoopprijzen, die op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst op de website staan vermeld, onder voorbehoud van typefouten. Alle door Something New gehanteerde prijzen en tarieven zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief eventuele verzendkosten, tenzij anders vermeld. Something New behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden vanaf het moment dat deze op de website worden vermeld.


Artikel 4: Bestellingen

Something New is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, bijvoorbeeld in verband met de omvang van de bestelling, de hoogte van de prijs van de bestelling, openstaande facturen of eerder betalingsgedrag. Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen verplicht koper zich het verschuldigde bedrag, inclusief eventuele verzendkosten conform het TNT-tarief, onder vermelding van het unieke ordernummer over te maken op het door Something New opgegeven rekeningnummer. Indien binnen 14 dagen na bestelling geen betaling is ontvangen vervalt de bestelling.


Artikel 5: Retourneren

Nadat koper het bestelde product heeft ontvangen, heeft koper de bevoegdheid om binnen 7 dagen na ontvangst, de onderliggende overeenkomst met Something New te herroepen. Gedurende deze periode kan koper de bestelling onbeschadigd terugsturen.

Wanneer koper een product wil retourneren dient dit alvorens via mail (info@somethingnew-store.nl) te worden aangekondigd. De aankoopwaarde zal binnen maximaal 14 dagen na ontvangst van de retourzending terug worden gestort. Something New behoudt zich het recht voor om geretourneerde producten te weigeren of slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren indien het product beschadigd is. Indien verzendkosten zijn gemaakt zijn deze altijd voor rekening van koper.


Artikel 6: Aansprakelijkheid

Behoudens wettelijke bepalingen zijn Something New noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming

of uitvoering van de overeenkomst, aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en verbandhoudende

met de overeenkomst, welke koper of enige door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, ongeacht wat daarvan de oorzaak is. Something New is nimmer aansprakelijk wegens niet- of niet tijdige levering en/of overmacht ex artikel 6:72BW. Indien Someting New ondanks hetgeen bepaald in dit artikel voor enige schade aansprakelijk is, is deze schade gemaximeerd tot het bedrag welke de aansprakelijkheidsverzekering van Something New dekking biedt. Indien deze aansprakelijkheidsverzekering niet tot uitkering over gaat, is de aansprakelijkheid van Something New beperkt tot het bedrag van de factuur.


Artikel 7: Informatie

De informatie in de webwinkel van Something New is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Voor eventuele onjuistheden, onvolledige of incorrecte informatie aanvaardt SoSn geen enkele aansprakelijkheid.


Artikel 8: Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten en alle geschillen die daaruit mogen voortvloeien, is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement Maastricht, voor zover niet in strijd met dwingenrechtelijke bevoegdheidsbepalingen.


Artikel 9: Eigendomsrechten

Deze website is in zijn geheel auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze website mag zonder toestemming van Something New worden gebruikt voor andere websites en/of voor andere doeleinden.